Žulová - oficiální stránky města

Přeskočit na menu

21.10.2017 - městský úřad Javorník

Zpět

M Ě S T S K Ý    Ú Ř A D    J A V O R N Í K

O d b o r   v ý s t a v b y   a   Ž P

Náměstí Svobody 134, 790 70  Javorník

Č.j. Z 125/09 - 39/Kl                                                                               V Javorníku dne 6.2.2009

Vyřizuje: Klapuch Petr

Telefon: 584 440 144

E-mail: stavebni.zp@mujavornik.cz       

 

 

 

Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 17

 

143 03  Praha 4

 

v zastoupení

 

Český hydrometeorologický ústav

K Myslivně 3/2182

 

708 00  Ostrava - Poruba

 

  

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

 

Český hydrometeorologický ústav, IČ: 00020699, Na Šabatce 17, 143 06  Praha 4

 

v zastoupení

 

Český hydrometeorologický ústav, IČ: 00020699, K Myslivně 3/2182, 708 00  Ostrava - Poruba

(dále jen "žadatel") podal dne 27.1.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„Vodoměrná stanice"

na pozemcích p.č. 310 a 1226/1 v k.ú. Žulová. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

       Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

17.3.2009 (úterý) v 10.00 hodin

se schůzkou pozvaných na Městském úřadě v Žulové.

     

       Závazná stanoviska dotčených správních úřadů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě Javorník, odboru výstavby a ŽP (úřední dny pondělí a středa 7.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hod.).

 

 

Poučení:

       Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

       Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

       Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

       K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

       Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

       Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

 

 

                                                           Petr Klapuch

                                                            oprávněná úřední osoba

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

 

Vyvěšeno dne: ..........................                                   Sejmuto dne: ..............................

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

  

Obdrží:

Účastníci řízení - jednotlivě:

Český hydrometeorologický ústav, K Myslivně 3/2182, 708 00  Ostrava - Poruba

Město Žulová

Účastníci řízení - veřejnou vyhláškou:

Lesy ČR, s.p., OST Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Javorník, Lidická 96, 790 70 Javorník

 

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje

Zpět

Firmy a služby v našem městě