Žulová - oficiální stránky města

Přeskočit na menu

21.10.2017 - zápis z 12. zasedání zasupitesltva města Žulová ze…

Zpět

Z     á     p     i     s

z 12. zasedání

Zastupitelstva Města Žulová,

které se konalo 17.12.2008 v zasedací místnosti MěÚ Žulová

---------------------------------------------------------------------

PŘÍTOMNI :             Banko Michal, Heide Karel, Kamarád Jaromír, Kusýn Milan,Lučan Zdeněk,Maceček Radek, Opršal Jaroslav, Osina Jaroslav,  Pohajdová Jana, Profous Milan, Trsťan Radek, Vylíčilová Milena

 

OMLUVENI :           Bankó Hubert, Mrázek Petr, Staněk Miroslav

 

PROGRAM :          1.  Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

                  2.  Zpráva o investičních akcích, akční plán.

                  3.  Odpady - TKO, BRKO.

                  4.  Rozpočtové náležitosti.

                  5.  Ostatní dopravní obslužnost.

                  6.  Majetkové záležitosti.

                  7.  Různé .

                  8.  Závěr.

                                                      

K bodu 1) veřejné zasedání ZM zahájil a řídil starosta města Zdeněk Lučan. Ověřil počet přítomných členů ZM a zjistil, že je přítomna nadpoloviční většina členů, takže ZM je schopno usnášet se a právoplatně jednat. Starosta přečetl  návrh programu, který byl schválen.

                  Pro:  12

                  Starosta města navrhl, aby komise pro usnesení a zároveň ověřovatelé

                     zápisu byli :
              Heide Karel, Opršal Jaroslav

                     Proběhlo hlasování :

                     Pro : 10                    zdrželi :  2                    

  

                    

                     Zapisovatelkou byla určena sl. Jirešová Jaroslava, pracovnice MěÚ Žulová.

  

       

                                 

    K bodu 2) :  Zpráva o investičních akcích. Starosta seznámil zastupitele s akcemi již

                             zrealizovanými a se stavem připravovaných projektů. Byl projednaný doplněný akční plán akcí, na návrh paní Pohajdové, o nátěr fasády a výměnu oken na bývalé mateřské školce v Tomíkovicích č.p. 353.

                             Bere na  vědomí    Pro 12         Doplněný akční plán schvaluje                

    K bodu 3)      Zachování ceny za svoz TKO v roce 2009 na úrovni roku 2008. Studii proveditelnost

                               řešení svozu a zpravování bioodpadů v okrese Jeseník zpracovanou ENVI projektem

                               s.r.o. v 05/2008.

Pro  12

    K bodu 4)     1.  Zásady rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2009 ve výši 1/12 měsíčně

                                  ze schváleného rozpočtu roku 2008.

                                 Pro 12   

                             2. Rozpočtové opatření č. 6/2008 dle předloženého návrhu

                                 Pro 12

                             3. Zřízení kontokorentního úvěru na běžném účtu s Volksbank CZ, a.s. Brno ve výši

                                1.000.000,-Kč dle nabídky z 9.12.2008

                                   Pro  11       zdržel 1

                            4. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o kontokorentním úvěru s Volksbank, a.s. CZ

                                Brno. Termín do 31.12.2008

                                                           

K bodu 5)       1.Dohodu o finančním podílu města na krytí ztráty dopravce ve veřejné linkové dopravě

                             na rozsah ostatní dopravní obslužnosti v roce 2009 se SMOJ. Podíl města je 84.373,-

                             Kč.

                             Pro  12

 

   2.Pověření SMOJ k uzavření smlouvy o závazu veřejné služby na rozsah ostatní

     dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě na rok 2009.

                             Pro   12

  

K bodu 6)    1. Souhlasné prohlášení mezi městem a paní Marií Katarzynskou, bytem Žulová 226 ve

                             věci převodu části pozemku p.č. 523 o výměře 225m2.

                             Pro  12

  

                         2. Prodej bytu - číslo jednotky 23/17 v budově č.p. 23 v Žulové na pozemku parc. č. 416

                             v k.ú. Žulová včetně podílu 587/10000 na společných částech domu a pozemku panu

                             Pavlovi Novákovi, bytem Žulová Na Rybníčku23 (nájemce bytu) za podmínek

                             stanovených v pravidlech prodeje domů, bytů a pozemků ve vlastnictví města Žulová

                             ze dne 15.12.2004, za kupní cenu ve výši 100.556,-Kč, která bude uhrazena 20% při

                             podpisu kupní smlouvy a zbývající část v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 5

                             let. Úhrada kupní ceny bude zajištěna sjednáním zástavního práva k převodu

                             nemovitosti. Před podpisem smlouvy musí být uhrazena částka 20.000,-Kč.

                             Pro 12

                      

  

  

  

  

                        3. Smlouvu o budoucí smlouvě s Povodím Odry, s.p. Ostrava, týkající se pozemků parc.č.

                            722/1 - lesní pozemek část 25m2, parc.č. 729/1 - lesní pozemek část 12m2 a pozemek

                            vedený ve zjednodušené evidenci (přídělový plán) parc. č. 822/1 - lesní pozemek část

                            44m2, v rámci stavby „Úprava Vidnávky, Tomíkovice, km 10,544".

                            Pro  12

                        4. Jednostranné zvýšení nájemného v městských bytech od 1.1.2009

                            neschvaluje           pro 11 zdržel 1

                        5. Odvolání manželů Mlčochových proti rozhodnutí zastupitelstva.

                            bere na vědomí     pro 12

 

K bodu 7)    Pan Vinkler informoval o otevření Kamenického muzea, zajištění pojištění předmětu

                         muzea a vyklizení půdních prostor.

                    

                     Pan Koudela se tázal jestli nebudou v budoucnu ve Starosti uloženy kontejnery na tříděný

                        odpad, nebo jestli neexistuje domluva se starostou Vápenné ohledně vynášení tříděného

                        odpadu do jejich kontejnerů.

                        Jestli by nešlo zařadit Starost do souboru ulic Žulové.

 

                        Připomínka pana Brožka o vyvezení septiku u domu v Žulové č.p. 37 a o nepořádku na

                       chodbě v této budově.

  

  

K bodu 8) Usnesení, závěr.               

 

                  Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

          

 

 

V Žulové dne  17.12.2008

 

Lučan   Zdeněk   -  starosta města                              .................................

 

Profous   Milan  -  místostarosta  města                     .................................

 

Ověřovatelé zápisu:

                              

Heide Karel                                                                   ........................................

 

Opršal Jaroslav                                                         .................................

 

Zapisovatelka:   Jirešová   Jaroslava      

 

Usnesení

z 12. zasedání zastupitelstva města Žulová, konaného dne 17.12.2008 v zasedací místnosti MěÚ Žulová

 

1. Zastupitelstvo města schvaluje :

  

 • 1. Program zasedání.
 • 2. Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu ve složení :

............................................................................................................................................................Heide Karel, Opršal  Jaroslav.............................................................

..........................................................................................................................................

 • 3. Doplněný akční plán rozvoje města viz. příloha o nátěr fasády, výměna oken bývalé mateřské školy v Tomíkovicích č.p. 353.
 • 4. Zachování ceny za svoz TKO vroce 2009 na úrovni roku 2008.
 • 5. Studii proveditelnosti Řešení svozu a zpracování bioodpadů vokrese Jeseník zpracovanou ENVI projektem s.r.o. v05/2008.
 • 6. Zásady rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2009 ve výši 1/12 měsíčně ze schválenéhorozpočtu roku 2008.
 • 7. Rozpočtové opatření č. 6/2008 dle předloženého návrhu.
 • 8. Zřízení kontokorentního úvěru na běžném účtu sVolksbank CZ, a.s. Brno ve výši 1.000.000,-Kč dle nabídky z9.12.2008.
 • 9. Dohodu o finančním podílu města na krytí ztráty dopravce ve veřejné linkové dopravě na rozsah ostatní dopravní obslužnosti vroce 2009 se SMOJ. Podíl města je 84.373,-Kč.
 • 10. Pověření SMOJ kuzavření smlouvy o závazku veřejné služby na rozsah ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě na rok 2009.
 • 11. Souhlasné prohlášení mezi městem a paní Marií Katarzynskou, bytem Žulová 226 ve věci převodu části pozemku p.č. 523 vk.ú. Žulová o výměře 225m2.
 • 12. Prodej bytu - číslo jednotky 23/17 vbudově č.p. 23 vŽulové na pozemku parc. č. 416 vk.ú. Žulová včetně podílu 587/10000 na společných částech domu a pozemku panu Pavlovi Novákovi, bytem Žulová Na Rybníčku23 (nájemce bytu) za podmínek stanovených vpravidlech prodeje domů, bytů a pozemků ve vlastnictví města Žulová ze dne 15.12.2004, za kupní cenu ve výši 100.556,-Kč, která bude uhrazena 20% při podpisu kupní smlouvy a zbývající část vpravidelných měsíčních splátkách po dobu 5 let. Úhrada kupní ceny bude zajištěna sjednáním zástavního práva kpřevodu nemovitosti, kauce musí být složena před podpisem smlouvy.
 • 13. Smlouvu o budoucí smlouvě sPovodím Odry, s.p. Ostrava, týkající se pozemků parc.č. 722/1 - lesní pozemek část 25m2, parc.č. 729/1 - lesní pozemek část 12m2 a pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (přídělový plán) parc. č. 822/1 - lesní pozemek část 44m2, vrámci stavby „Úprava Vidnávky, Tomíkovice, km 10,544".

 

 

2. Rada města neschvaluje :

 

 1. Jednostranné zvýšení nájemného v městských bytech od 1.1.2009.

 

 

 

 

 

 

 

3. Zastupitelstvo města bere na vědomí :

 

 1. Kontrolu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města.
 2. Zprávu starosty o investičních akcích města.
 3. Odvolání manželů Mlčochových proti rozhodnutí zastupitelstva.

 

 

 

 

4. Zastupitelstvo města ukládá :

  

 • 1. Starostovi podepsat smlouvu o kontokorentním úvěru sVolksbank, a.s. CZ Brno.

Termín : do 31.12.2008

 

 

 

 

 

 

 

V Žulové 17.12.2008

 

 

 

Starosta:                                           ..................................................................

 

 

Místostarosta:                                   ..................................................................

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :                                 ..................................................................

 

 

                                                                       ..................................................................

 

                

Zpět

Firmy a služby v našem městě